لیست کلاس های زنده دبیرستان علوی

کلاس پایه دهم 62 کلاس مشترک ریاضی و تجربی دهم 62 کلاس دهم ریاضی 62 کلاس دهم ریاضی الف 62 کلاس دهم ریاضی ب 62 کلاس دهم تجربی 62 کلاس دهم انسانی 62 کلاس زبان دهم - CL2 کلاس زبان دهم - CL3 کلاس زبان دهم - CL4 کلاس زبان دهم - CL5 کلاس زبان دهم - CL6 المپیاد شیمی دهم المپیاد فیزیک دهم بر ساحل صحیفه - کانون قرآن و حدیث سرنوشت حاجات - کانون قرآن و حدیث جامعه شناسی واقعه کربلا - کانون قرآن و حدیث 1 پیامبر و 73 فرقه - کانون قرآن و حدیث امیر کلام - کانون قرآن و حدیث
کلاس پایه یازدهم 61 کلاس یازدهم الف 61 کلاس یازدهم ب (ریاضی) 61 کلاس یازدهم ب (ریاضی تجربی) 61 کلاس یازدهم تجربی 61 کلاس یازدهم انسانی 61 کلاس مشترک ریاضی و تجربی یازدهم 61 کلاس یازدهم ریاضی 61 کلاس زبان یازدهم - CL5 کلاس زبان یازدهم - CL6 کلاس زبان یازدهم - CL7 کلاس زبان یازدهم - CL8 کلاس زبان یازدهم - CL9 کلاس زبان یازدهم - IELTS اتاق مشاور یازدهم 61 فن ترجمه یازدهم انسانی 61 زبان فوق العاده یازدهم انسانی 61 بر ساحل صحیفه - کانون قرآن و حدیث سرنوشت حاجات - کانون قرآن و حدیث جامعه شناسی واقعه کربلا - کانون قرآن و حدیث 1 پیامبر و 73 فرقه - کانون قرآن و حدیث مظلوم سقیفه - کانون قرآن و حدیث تست عربی انسانی یازدهم 61 مبادی انسانی یازدهم 61 المپیاد فیزیک یازدهم المپیاد شیمی یازدهم اتاق مطالعه گروه 1 اتاق مطالعه گروه 2 اتاق مطالعه گروه 3 اتاق مطالعه گروه 4
کلاس پایه دوازدهم 60 دوازدهم ریاضی 60 دوازدهم ریاضی الف 60 دوازدهم ریاضی ب 60 دوازدهم ریاضی ب و تجربی 60 دوازدهم تجربی 60 کلاس مشترک ریاضی و تجربی دوازدهم 60 کلاس دوازدهم انسانی 60
مراسم